AL - Inovacione dhe Inovatorë në rajonin e Mesdheut Ballkanik

Albania

Ky studim Inovacioni dhe Inovatorët në Rajonin e Ballkanit, mbledh informacion mbi inovacionet e ndërmarrjes tuaj dhe aktivitetet e inovacionit gjatë 12 muajve të fundit. Gjithashtu mbledh informacion mbi praktikën tuaj aktuale të biznesit, mjedisin e jashtëm dhe kapacitetin inovativ të brendshëm të ndërmarrjes suaj.

Anketa administrohet për qëllim të projektit INNOPLATFORM (Platforma e Inovacioneve dhe Mjetet për rritjen e kapacitetit inovativ të NVM-ve në Zonën e Mesdheut Ballkanik), një projekt nga Thirrja e 1-rë e Programit Interreg të Ballkanit Mesdhetar (2014-2020)

Nëpërmjet anketës, ne mbledhim informacione që do të ndihmojnë InnoPlatform për të përmirësuar konkurrueshëmërinë e rajonit të Ballkanit Mesdhetar duke avancuar njohuritë ekzistuese mbi inovacionet dhe inovacionet e modelit të biznesit përmes zhvillimit të njohurive dhe një sërë mjetesh (InnoTools) për përmirësimin e kapaciteteve të NVM-ve në futjen e inovacioneve të produkteve dhe proceseve.

Ju lutem, plotësoni të gjitha pyetjet, sipas udhëzimeve.

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me formularin, ju lutem, na kontaktoni në: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Faleminderit për kohën tuaj!

Ekipi i InnoPlatform

Cancel
This question is required.

Please wait..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor, Average, Good, Very Good, Excellent
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

Back to top